Spring Break Week of March 15th

Friendship Community Project’s free adult English classes will not meet the week of March 15th due to Spring Break.  Our Friday conversation group at the Senior Center will also be cancelled that week.

During Spring Break, we will be monitoring the coronavirus situation and will contact our students on Whatsap and e-mail to let them know if classes and conversation groups will resume or not.  Students who are not already attending classes can look for an announcement here or on our Friendship Community Project Facebook page.

Las clases gratuitas de inglés para adultos de Friendship Community Project no se reunirán la semana del 15 de marzo debido a las vacaciones de primavera. Nuestro grupo de conversación del viernes en el Centro para personas mayores también se cancelará esa semana.

Durante las vacaciones de primavera, estaremos monitoreando la situación del coronavirus y nos comunicaremos con nuestros estudiantes en Whatsap y por correo electrónico para informarles si las clases y los grupos de conversación se reanudarán o no. Los estudiantes que aún no asisten a clases pueden buscar un anuncio aquí o en nuestra página de Facebook del Proyecto de la Comunidad de Amistad.

 

Les cours d’anglais pour adultes gratuits de Friendship Community Project ne se réuniront pas la semaine du 15 mars en raison de la relâche scolaire. Notre groupe de conversation du vendredi au Senior Center sera également annulé cette semaine.

Pendant les vacances de printemps, nous surveillerons la situation des coronavirus et contacterons nos étudiants sur Whatsap et par e-mail pour leur faire savoir si les cours et les groupes de conversation reprendront ou non. Les étudiants qui ne suivent pas encore les cours peuvent rechercher une annonce ici ou sur notre page Facebook du projet communautaire d’amitié.

 

Darasa la watu wazima wa Mradi wa Urafiki wa Mradi wa Urafiki hautakutana na wiki ya Machi 15 kwa sababu ya Break Break. Kikundi chetu cha mazungumzo ya Ijumaa katika Kituo cha Wazee pia kitafutwa wiki hiyo.

Wakati wa Break Break. Wanafunzi ambao hawajajihudhuria masomo tayari wanaweza kutafuta tangazo hapa au kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Mradi wa Urafiki.

 

لن تجتمع دروس اللغة الإنجليزية للكبار المجانية في مشروع مجتمع الصداقة في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس بسبب عطلة الربيع. سيتم أيضًا إلغاء مجموعة محادثة يوم الجمعة في مركز كبار السن في ذلك الأسبوع.

خلال عطلة الربيع ، سنقوم بمراقبة حالة الفيروس التاجي وسنتصل بطلابنا على Whatsap والبريد الإلكتروني لإعلامهم إذا كانت الفصول ومجموعات المحادثة ستستأنف أم لا. يمكن للطلاب الذين لا يحضرون بالفعل الفصول البحث عن إعلان هنا أو على صفحة مشروع مجتمع الصداقة على Facebook.

 

Các lớp học tiếng Anh dành cho người lớn miễn phí của Dự án Cộng đồng Hữu nghị sẽ không đáp ứng vào tuần 15 tháng 3 do Nghỉ Xuân. Nhóm trò chuyện thứ sáu của chúng tôi tại Trung tâm cao cấp cũng sẽ bị hủy trong tuần đó.

Trong Spring Break, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình coronavirus và sẽ liên lạc với các sinh viên của chúng tôi trên Whatsap và e-mail để cho họ biết nếu các lớp học và các nhóm hội thoại sẽ tiếp tục hay không. Học sinh chưa tham gia lớp học có thể tìm kiếm một thông báo ở đây hoặc trên trang Facebook của Dự án Cộng đồng Hữu nghị của chúng tôi.

የወዳጅነት ማህበረሰብ ፕሮጀክት ነፃ የጎልማሳ እንግሊዝኛ ትምህርቶች በማርች 15th ሳምንት ውስጥ በፀደይ መግቻ ምክንያት አይገናኙም ፡፡ የአዛውንት ሴንተር (ሴሬንተር ሴንተር) በሊቀ ማእከል (ሴንተር) ውስጥ ያደረግነው ሳምንትም እንዲሁ ይሰረዛል ፡፡

በፀደይ ወቅት እረፍት ወቅት ፣ የኮሮናቫይረስ ሁኔታን እየተቆጣጠርን እንገኛለን እናም ተማሪዎቻችንን ትምህርቶች እና የውይይት ቡድኖች ከቀጠሉ ወይም እንደማይቀጥሉ ለማሳወቅ በ Whatsap እና በኢሜል እናገኛቸዋለን ፡፡ ቀደም ሲል በክፍል ውስጥ የማይሳተፉ ተማሪዎች እዚህ ማስታወቂያ ወይም በጓደኝነት ማህበረሰብ ፕሮጀክት ፌስቡክ ገጽ ላይ መፈለግ ይችላሉ ፡፡

 

 

 

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s